JAGA Executive Committee

JAGA Executive Committee

JAGA Executive Committee

PRESIDENT

Prof. Dr. Makoto Arai (Chuo University)

VICE-PRESIDENTST

Yasuhiro Akanuma(Tokyo Bar Association)
Eriko Ikeda(Tokyo Association of Certified Social Workers)
Masao Onuki(Saitama Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Eiji Endo (Tokyo Bar Association)
Yu Haga (Fukushima Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Hideo Hasegawa (Chiba Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Associate Prof. Shigeru Hoshino (Meiji University)
Yoshiko Hoshino (Tokyo Association of Certified Social Workers)
Yoshie Ito (Tokyo Certified Public Tax Accountants’ Association)
Hiroshi Kanekawa (Nagano Association of Certified Social Workers)
Toshimitsu Kitano (Tokyo Bar Association)
Prof. Shiro Kumagai (Aoyama Gakuin University)
Hideki Matsui (Tokyo Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Prof.Yoshinao Nishijima (Ryutsu Keizai University)
Prof. Keisuke Shimizu (Nihon University)
Hiroshi Takahashi (Saitama Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Tadahiro Tominaga (Tokyo Bar Association)
Prof.Zhou Zuocai (Ryutsu Keizai University)

MEMBERS OF THE COMMITTEE

Yoshiko Aibara(Dai-Ichi Tokyo Bar Association)
Ikuko Gomi(Tokyo Certified Public Tax Accountants’ Association)
Kenji Hashimoto(Kanagawa Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Hiroyuki Hirakawa(Japan Association of Geriatric Health Services Facilities)
Hideki Hisaoka(Osaka Bar Association)
Akira Honma(Otafuku Monowasure Clinic)
Mizuko Hosokawa(Toyama Association of Certified Social Workers)
Prof.Yoshito Igarashi(Chiba University)
Kazuo Inoue(Osaka Bar Association)
Prof.Kazumi Ishiwata(Toyo Eiwa University)
Hidenori Iwai(Sapporo Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Kazuyo Iwaki(Fukuoka Bar Association)
Prof.Yu Kamitani(Doshisha University)
Prof.Yoshimi Kikuchi(Waseda University)
Hiroshi Kojima(Kanda Notary Office)
Tamami Kojima(Kanagawa Association of Certified Social Workers)
Prof.Miaki Kuroda(Meiji Gakuin University)
Ryo Matsutomo(Social Worker Office Waseda Spike)
Toru Mori(Tokyo Bar Association)
Prof.Akira Murata(Ryutsu Keizai University)
Assistant Prof. Masaru Nagawa(University of Tsukuba)
Prof.Masami Nakamura(Nagoya Gakuin University)
Hiroyuki Nishikawa(Shizuoka Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Prof. Shoichi Ogano(Chuo University)
Prof.Tomomi Okikura(Taisho University)
Kiyoshi Okonogi(Gunma Bar Association)
Hideyuki Osa(Kasumigaseki Notary Office)
Noriko Owa(Tokyo Association of Certified Social Workers)
Prof.Takeshi Shimura (Kanto Gakuin University)
Haruo Sugiyama(Saitama Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Koji Tada(Osaka Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Prof.Fumio Tokotani(Nara University)

TREASURERS

Kyoko Kanno(Kanto Snin-Etsu Certified Public Tax Accountants’Association)
Susumu Muto(Tokyo Solicitors’ (Shiho-shoshi) Association)
Takanori Sakai(Tokyo Bar Association)

SECRETARY

Mariko Chiba(Ibaraki Bar Association)
Associate Prof.Yuki Hashimoto(Waseda University)
Keiji Ito(Former Court Clerk)
Associate Prof.Kazuma Yamashiro(Waseda University)

HONORARY MEMBERS

Dai Dongxiong(Professor Emeritus, College of Law National Taiwan University, Taipei, Taiwan)
Daniel Koh(District Judge Family Justice Court, Singapore)
Volker Lipp (Professor, Faculty of Law University of Goettingen, Goettingen, Germany)
Denzil Lush(Former Senior Judge, Court of Protection, England UK)
Teruaki Tayama(Professor Emeritus, Waseda University)

Top